Hovedside‎ > ‎Om IL Koll‎ > ‎Styret IL Koll‎ > ‎

Referat fra styremøtet 21. mars 2013

Til stede: Camilla Becker (fotball), Camilla Lømo/Thor Gjesdal (friidrett), Hans Olav Hamran (ski), Erik Borg (orientering), Beate Krane (volley), Brit Reinsli (kasserer) og Fredrik Wulfsberg (leder).
Referent: Brit Berntsen Reinsli

1. Medlemmer
Fredrik orienterte om Idrettsregistreringen og antall betalende medlemmer ved årsskiftet. Klubben hadde pr 31.12.12 962 betalende medlemmer hvorav 762 under 26 år.  Totalt 1352 aktive medlemmer er rapportert i Idrettsregistreringen. Håper at det nye er på plass i løpet av høsten.

2. Regnskapet
Det foreligger nå et fullstendig utkast til regnskap for 2012.  Alle gruppene følger nå det samme kontosystemet.  Brit presenterte noen hovedpunkter:
- Solid økonomi i hele laget.
- Samlet overskudd på ca 500.000.
- Gruppekasserere går gjennom sine regnskap og sjekker at posteringene er riktige.  
- Forslag til gruppenes budsjetter skal være på plass innen 15. april og skal gå i balanse, med mindre det er grunner til noe annet.
- Fredrik foreslo at gruppene med unntak av ski bruker med på sosiale tiltak.
- Brit avtaler tid for møte med kasserere og revisorer i god tid før årsmøtet.
Regnskapet blir nå i sin helhet ført av Perkon regnskap.  Det har vært endel innkjøringsproblemer, men det meste er nå på plass og det vil bli enklere til neste år.  Perkon tar seg også av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk slik at kassererjobben er blitt mer håndterlig. 
Brit tar et møte med gruppekassererne som har behov for opplæring, dessuten samkjøring med regnskapskontor.  Dropbox blir brukt slik at kassererne til enhver tid skal kunne gå inn og sjekke bilag og regnskap.  Camilla Lømo (friidrett) må ha tilgang.

3. Årsmøtet 
Årsmøtet er satt til 6. mai kl 2000. Alle gruppene må ha hatt sine årsmøter før denne tid. Utkast til årsberetning leveres Fredrik innen 15. april

4. Årets Kolling
Forslag kom inn og ble diskutert.

5. Neste års Kollstyre
Det skjer endel utskiftninger både i gruppestyrer og i hovedstyret. Følgende ønsker å gi seg: Camilla (ny leder er funnet). Brit (valgkomiteen ser etter ny hovedkasserer). Andre er usikre og trenger betenkningstid. Forslag om at det etableres et arbeidsutvalg under leder for å avlaste lederfunksjonen som er svært omfattende pr i dag. På den måten vil leder ha mer tid til å styre laget enn å drive laget. Fredrik beskriver hvilke arbeidsoppgaver som kan delegeres (Kollhytta, medlemsregisteret, webredaktør mm). Erik i valgkomiteen tar seg av rekrutteringen, med innspill fra styret. Det er spesielt ønskelig å mobilisere Gaustadområdet.

6. Eventuelt
- Kringsjåhallen. Fredrik følger opp med Bymiljøetaten vedrørende lagerplass. 
- Brit tar i mot permer som skal arkiveres i Koll-rommet i Kringsjåhallen.
- Innebandy ønsker en større satsing og har meldt seg ut av Koll.  Nedlegging av innebandygruppen må besluttes av årsmøtet.
Comments