Hovedside‎ > ‎Om IL Koll‎ > ‎Styret IL Koll‎ > ‎

Referat fra styremøtet 6. september 2011

Referat fra styremøte i Koll tirsdag 6. september 2011, kl. 20.00-22.00 i Kollhytta.

Til stede: Fredrik Wulfsberg, Morten Biong Nilsen, Brit Reinsli, Camilla Becker, Thor Gjesdal, Hans Olav Hamran, Arne Tesli.
Ikke til stede: Idar Pe Ingebrigtsen
Referent: Arne Tesli

Orienteringssaker:
Vi har fått en ny gruppe i Koll Ski: Gruppe for utviklingshemmede. Kjetil Ørbeck er leder for aktiviteten og kontaktperson. Gruppa ønskes hjertlig velkommen.

Nordmarkstraver’n ble arrangert lørdag 3.9. 1033 deltakere gjennomførte løpet (1212 påmeldte). Dette er ny rekord med god margin, og en økning på om lag 50% fra 2010. 

1. Kolls verdier
Dette ble diskutert på forrige styremøte. Verdigrunnlaget har i sommer også vært ute til kommentering blant styrets medlemmer.

Kolls verdier ble vedtatt med teksten slik den nå står. Verdiene er lagt ut på Kolls hjemmesider. Det er viktig at vi refererer til og bruker disse verdiene internt i klubben og i forbindelse med informasjon utad, i brosjyrer, m.m.

2. Økonomi og 3. Fordeling av overskuddet i hovedlaget
Det hadde kommet inn søknader fra Friidretts- og orienteringsgruppa om støtte til innkjøp av utstyr. Man hadde en behandling og drøfting av disse søknadene, og endte opp med et forslag fra Hans Olav: Det deles ut kr. 15.000 flatt til alle gruppene, og så deler man resten (kr. 25.000) etter medlemskapsmassen. Begrunnelsen for forslaget var at man ønsket å få en prinsipiell avklaring i forhold til behandling av enkeltstående søknader, og for å unngå lange diskusjoner i tilknytning til disse. Forslaget ble vedtatt.

I forbindelse med behandlingen av o-gruppas søknad, ble gruppa anmodet om å drøfte innføring av en deltakeravgift til dekning at startkontingent for de aktive løperne, slik de andre gruppene har i dag. Friidretts- og orienteringsgruppa (og de andre gruppene) vil også søke sine respektive forbund om støtte. Orienteringsgruppa ble også bedt om å undersøke om/hvordan det tidtakersystemet man ønsker å kjøpe inn kan anvendes i forhold til aktiviteten i andre grupper.

Man ble også minnet på at Gjensidige-stiftelsen og Sparebankstiftelsen har midler til utdeling. Søknadsfrist 15.09.

4. Rekruttering
Fotballgruppa: har aktivitet rettet mot skolene. Ski: Starter skitreninga på Kringsjå-skole. Info-brosjyre sendes til alle barnehager og skoler. Er i ferd med å utarbeide en historiemappe om skibakker, m.m. i området. Drøfter også mulighetene for å få til servering på Kollhytta søndager i vintersesongen. Morten bestiller refleksvester. Skileik med orientering: Allidrettsaktivitet /knøttetrening. Friidrett.  Rekrutteringsarbeidet vil som vanlig ha en særlig satsing fra våren.

Brosjyre om Koll, som kan deles ut i alle postkasser i nærområdet. Utarbeides av Erik Borg og Fredrik. Den skal være enkel med mange bilder, og med stikkord fra Kolls verdigrunnlag. Alle gruppene er bedt om å bidra med bilder og forslag til korte tekster.

5. Medlemsregister / kontingent. Status og arbeid Høst 2011
Idrettsforbundet opererer med to forskjellige systemer for medlemsregistrering. Koll har foreløpig hatt det gamle systemet, og dette er ikke særlig godt egnet for fleridrettsklubber. Det nye systemet er bedre for vår type klubb, men det er foreløpig tungvint i forhold til fakturering, m.m. En ny og bedre versjon av dette systemet har vært lovet flere ganger, og vi håper at det er like før denne versjonen foreligger.

En vil foreta en purring for de som ennå ikke har betalt medlemsavgift for 2011, og vil gjennomføre en etterfakturering av nye medlemmer.

6. Anleggsgrupe for området ved Kollbanen og Kollhytta
Anleggsgruppa skal arbeide for videre utvikling av Kollbanen, Kollhytta og området rundt, og rapportere til hovedstyret. Skal bl.a. lage klopp over Sognsvannsbekken, samt få bedre belysning av området rundt hytta. Gruppen består pt av Norman Weisz (hopp), Morten B. Nielsen (allrounder), Erik Borg (skilek og orientering), Pål E. Thorstensen (ski) og Morten Tveter (fotball).

7. Turvei Grinda-Sognsvann.
Fredrik har hatt møte med Erik Skei, V, som fikk dette opp som sak på et Bydelsutvalgsmøte i vår. Turveien skal finansieres av Friluftsetatens budsjett. Det har vært synfaring i forhold til mulige traséer. Når en mer detaljert plan for trasé foreligger, vil den bli sendt ut på høring. Det vil sannsynligvis ta minst et par år før en slik lysløype vil være på plass.

8. LYKO-banen
Koll har sendt en henvendelse til kommunen om Kolls rettigheter i forhold til LYKO-banen. LYKO-banen var opprinnelig en felles bane for Koll og Lyn og opparbeidet på dugnad. Koll og Lyn trente på LYKO-banen, som ligger der Kringsjå skole nå ligger. Da Kringsjå skole ble bygd, ble det etablert en ny bane for Koll og Lyn. Det var Lyn som hadde midler til å bygge banen, men Koll skulle bidra til driften og ha rett til å bruke banen. På denne banen er det nå lagt kunstgress. Koll er helt avhengig av å kunne bruke denne banen. Vi har ikke noen annen hjemmebane. Camilla og Fredrik følger opp med Lyn

9. Politiattester
Kravet fra Idrettsforbundet er at hovedstyret må utnevne en person som skal være ansvarlig for politiattester, og med en vara-person, en av hvert kjønn. I praksis organiseres dette ved at hver gruppe har en person som er ansvarlig for å få inn politiattester for alle, og så skal egentlig alle attestene rapporteres til og signeres av Thor.

10. Barnehagen.
Vi vil formalisere kontrakten med barnehagen og etablere en forståelse mht. hva som forventes i forhold til renhold, utleie, m.m.
Brit følger opp og overtar utsending av faktura til Barnehagen.

11. Eventuelt
Økonomioppfølging. Fredrik ber om rapport fra gruppene om status for økonomien, bl.a. en oppdatering av budsjettet – særlig hvis det er store endringer.

Idrettens samarbeidsutvalg i Bydelen (ISU) har møte 27. september. Morten har vært med i dette utvalget lenge, og vil gjerne ha avlastning. Morten stiller i en periode til, hvis ingen andre melder seg. Tildeling av LAM krever at klubben er representert på møtet 27. sept.

Det har kommet forespørsel om etablering av en sykkelgruppe i Koll. De som har fremmet denne forespørsel har foreløpig gitt en litt vag presentasjon mht. hvilke formål man vil ha for denne gruppa. Styret ber derfor om en litt klarere angivelse av målsettinger og aktiviteter for denne gruppa. Opprettelsen av en ny gruppe krever et årsmøtevedtak.

Møtet avsluttet kl. 22.00.

Arne Tesli
Comments