Hovedside‎ > ‎Om IL Koll‎ > ‎Styret IL Koll‎ > ‎

Referat styremøte 16. april 2012

Til stede: Fredrik Wulfsberg, Idar Pe Ingebrigtsen, Camilla Becker, Brit Reinsli, Morten Biong Nilsen, Hans Olav Hamran, Thor Gjesdal, Geir Vågen, Arne Tesli (referent)

Orienteringer:
Fredrik orienterte innledningsvis om diverse nyheter.
Volleyball arrangerer førstkommende helg NM for U-16. Byråd i Oslo for miljø og samferdsel Ola Elvestuen (Venstre) vil delta i åpningsseremonien.

1. Økonomi
Regnskapet for 2011 er nå ferdig revidert for alle gruppene.  Revisorberetning foreligger fra Frank og Lars som har gjort en kjempejobb.  Arbeidet har bl.a. ledet fram til en enda bedre kontoplan. Revisorene anbefaler også at regnskapene presiseres mht. tidsavgrensning.  Klubben ønsker å profesjonalisere regnskapet, ved at det settes ut til et profesjonelt regnskapsbyrå.  Dette bør gjøres for samtlige grupper, men vi begynner med skigruppa og Nordmarkstraver’n, hvor behovene er størst.  Det vil fortsatt være en økonomiansvarlig i hver gruppe.  Brit undersøker forskjellige byråer og hva dette vil koste.

Kassererne har gjort en strålende innsats for klubben, og takkes spesielt for dette arbeidet.

Klubben har relativt store beløp på gruppenes bankkonti. Revisorene foreslår at hver gruppe tar en del av sin ”overskuddslikviditet” og setter inn på en høyrentekonto som disponeres av leder i IL Koll og hovedkasserer i felleskap. Pengene vil fortsatt være en del av den enkelte gruppes aktiva, og vil kunne hentes ut ved likviditetsbehov.   Brit tar kontakt med Nordea for å åpne høyrentekontier.

Koll har inngått en ny forsikringsavtale med If, som bl.a. dekker underslagsforsikring.

2. Budsjettet for 2012
Alle gruppene skal budsjettere med et regnskap som går minst i balanse. Dette innebærer en viss justering av utkast til budsjett for orientering og volleyball.

Morten har vært i kontakt med Meny på Kringsjå vedrørende avtale knyttet til panting av flasker, o.l. Meny hadde allerede gjort avtale med Korsvoll Fotball og Røde Kors.

3. Årsberetning 2011
Fredrik har laget et utkast til Årsberetning.  Målsettingen er å få et nokså ensartet preg mht. gjengivelsen fra de ulike gruppenes aktiviteter.  Årsberetningen skal vedtas formelt på Årsmøtet, og vil deretter legges ut på Kolls hjemmeside sammen med revisorrapport, regnskaper og budsjetter.  I Årsberetningen bør det være en kort omtale av den enkelte gruppes økonomi.

4. Søknader til arrangementsstøtte, refusjon av anleggs- og lokalleie, m.m.
I juni er det søknadsfrist for Oslo kommunes refusjon for anleggs- og lokalleie.  Utgiftene må være betalt i tidsrommet 1. mai 2011 - 30. april 2012.  Alle grupper må sende Brit oversikt over utgiftene og fakturaer innen 20. mai.  Brit sender informasjon om utlysning til kassererne i alle gruppene.

Bymiljøetaten i Oslo kommune utlyser drøyt to millioner kroner til større idrettsarrangementer og andre idrettslige tiltak.  Det ble reist spørsmål om vi skal søke for alle arrangementer vi har hatt: Kollrennet, Nordmarkstravern, Kollmila, Nordberg Grand Prix, Volleyball NM U16 med stor dugnadsinnsats, m.m. Vi bør undersøke litt nærmere hvilke kriterier som legges til grunn for den støtte som gis under denne utlysningen.

5. Eventuelt
Innkalling til Oslo Idrettskrets Ting 2. juni 2012.  Idrettens Samarbeidsutvalg (ISU) skal fremme forslag om klubbenes representanter til tinget.  Morten møter i ISU 26. april.  Styret ber om forslag til representanter fra Koll til ISU-møtet.

Møtet avsluttet kl. 21:45.
Comments