Hovedside‎ > ‎Om IL Koll‎ > ‎Styret IL Koll‎ > ‎

Styremøte 12. januar 2015Tilstede:

Kjetil Aare Haugland (leder)

Ruth Lindefjeld (nestleder)

Niels Aakvaag (kasserer)

Morten Biong Nielsen (styremedlem, ansvar Nordmarkstraveren)

Øyvind Bånerud (styremedlem, ski)

Thor Gjesdal (styremedlem, friidrett)

Tove Jørstad (styremedlem, fotball)

Espen Messel (vara, orientering)

Idar P. Ingerbritsen (vara, volleyball)

 

Forfall: Arne Tesli (styremedlem, orientering)

Forfall: Beate Krane (styremedlem, volleyball)

 

 

1. Videreutvikling av Kringsjåområdet


Det skjer mye i Kringsjåområdet både for oss for andre. Volleyball har nå fått finansiert sandvolleyballbanen og ski har tatt initiativ til og tatt i bruk Kringsjå skianlegg. Videre er Lyn i ferd med å få oppgradert LyKo-banen til Kunstgress. 

 

Hver gruppe har oppsummert hva som er gjort og hva som planlegges å gjøre i området.

 

Volleyball:

Arbeidet med sandvolleyballbanen har tatt langt tid. Første kontakt med idrettsetaten (som nå heter bymiljøetaten) ble tatt i mars 2008. Bystyret har nå fullfinansiert anlegget, og forhåpentligvis blir arbeidet startet tidlig i 2015. Anlegge har imidlertid ennå ikke fått prosjektleder. Det purres på miljøetaten.

 

Fotball:

Fotball tok initiativ til et møte med Lyn og Korsvoll fotball i desember 2014 etter at bydelen hadde meldt til BYM at anleggssituasjonen i Nordre Aker er tilfredsstillende. Det ble enighet om at  det skulle skrives et felles skriv for å gjøre oppmerksom på at alle har underkapasitet når det gjelder fotballanlegg.

Ruth Steffensen (daglig leder Lyn fotball) sa at de ønsket å samkjøre med Koll volley om de nye anleggene. I den forbindelse kom det også fram at de ikke var klar over at det ble satt opp lys ned til «Kollkloppen» til tross for at arbeidene var i full gang. Lyn ønsker på sikt å få overbygd den nye fotballbanen vinterstid, men traseen med lys kan sette en stopper for det pga plassen. Steffensen ønsker dialog med Koll hvis det vil bli mulig å få en plasthall vinterstid, om Koll er interessert i et samarbeid i den forbindelse. Den nye fotballbanen skal ikke ha varme, men med en plasthall om vinteren kan anlegget brukes hele året. I dag leier Koll fotball treningstid på kunstgresset på Kringsjå om vinteren, noe som er veldig kostbart.

Det er interesse for å diskutere et samarbeid om drift av den nye banen.

 

Forslag: ta kontakt med bymiljøetaten. Det er et stort behov og lyst til å ha en bane I nærområdet. Trenger en ildskjell for å sette I gang.

Forslag: finne en person som kan sette I gang.

 

Friidrett:

Bruker Idrettshøyskole. Betaler leie for dette som er et spleiselag. 80.000 (Oslo friidrett) + 12.000 (koll). Friidrett kan bruke Bislett når de vil (når som helst om sommeren, om vinteren er det reservert om kveldene).

 

Orientering:

Orientering har søkt om støtte til å lage kart for Kringsjåområdet. Det søkes også om støtte til flere områder. Orientering har kartavtale med Nydalen for å lage kart. Fikk beskjed tilbake om manglende opplysninger. Satser på tippemidler. Orienteringsforbundet har et ønske at alle har tilgang til kart om nærområdet.

Planen er å ha alle kartene I løpet av sommeren.

 

Ski:

 

Leder Koll Ski kontaktet leder Lyn Ski i mai 2014 for å få på plass nye avtale om bruk av Snøparken sesongen 2014-15.

 

Avtalen ble først signert i oktober 2015. I mellomtiden hadde Koll Ski møte med NIH, BYM og Skikretsen hvor de presenterte sine behov for treningsareal.

NIH mente Koll Ski burde inngå en langvarig avtale med Lyn Ski vedrørende bruk av Snøparken, min. 3 år, men gjerne 5 år.

BYM sa ja til å installere lys ved Kollkloppen (Kringsjå Skianlegg), fra Kringsjå skole til Sognsvannsbekken. Dette stod ferdig i des. 2014.

 

Statsbygg som eier Gaustadjordet forpaktes av bonde Arnt Myrvoll. Koll Ski har fått tillatelse til å stikke løypenett ute på Gaustadjordet. I tillegg har Myrvoll fylt med flis i det fuktige området mellom LYKO- banene og Kollkloppen.

 

BYM har også installert lys fra Min. Ditleffs vei til Kollbanen før jul 2014. Denne kostnaden dekkes delvis av Koll Ski,

men ekstern finansiering gjør at direkte utlegg for Koll Ski blir minimal (muligens null).

 

BYM har planer om ny lysløype fra Grinda til Sognsvann. Denne vil sannsynligvis stå ferdig før skisesongen 2016-17.

I forbindelse med dette vil det legges en forbindelse mellom Kollbanen og den nye lysløypetraseen.

 

Medlemstallet i Koll Ski er det samme som da Lyn Ski valgte å avslutte samarbeidet i 2010. Lyn ski har 3-doblet sitt medlemsantall, og de er meget aggressive i sitt rekruteringsarbeid. Korsvoll skole som tidligere var en Koll-skole har nå fått mange Lyn-medlemmer.

 

 

Oppfølging:

Formann Koll tar kontak med formann I ski- og fotball klub

Lyn. Møte med formann og daglig leder i SFK Lyn avholdt

 

2. Rapportering av arbeidsgiveravgift/eget organisasjonsnummer for Koll

 

Som nevnt i forrige styremøte kunne det faktum at skigruppen og de andre gruppene har forskjellige regnskapsførere gjøre rapporteringen av lønn og arbeidsgiveravgift til AltInn utfordrende etter 1.1.2015.

 

For å kunne løse dette på en hensiktsmessig måte startet skigruppa et arbeid med å registrere skigruppa i Brønnøysundregisteret med eget organisasjonsnummer.

 

Premisset har vært at dette ikke skal ha konsekvenser for organiseringen av Koll, slik at Koll Ski fremdeles organisatorisk er en undergruppe i IL Koll og er representert i Koll sitt styre, at Koll fortsatt er et fleridrettslag, at Koll Ski og IL Koll fremdeles er solidarisk økonomisk ansvarlige og at IL Kolls lover og verdier gjelder også for Koll Ski.

 

Kassereren har vært i kontakt med NIF, som kommuniserte at registrering med eget organisasjonsnummer ikke ville ha betydning for hvordan NIF behandlet IL Koll. Skigruppen har nå gjennomført dette, og ble i desember registrert med eget organisasjonsnummer og virksomheten er overført til dette.

 

Styret i Koll stiller seg bak opprettelsen av eget organisasjonsnummer for Koll Ski.

 

3. Tidslinje for budsjett 2015/Regnskap 2014 og årsmøter

Vi planlegger årsmøte i Koll 4. mai. Alle gruppene bør gjennomføre sitt årsmøte i god tid før dette.  For å være ferdig med all dokumentasjon i god tid før dokumentfrist for årsmøtet planlegger vi neste styremøte mandag 16. mars. I dette styremøtet vil styret behandle budsjett og regnskap for 2015. For å kunne få til dette vil kassereren ha inn et gjennomarbeidet forslag til budsjett og 2014 regnskap for gruppene senest 1.mars.

Comments