Hovedside‎ > ‎Om IL Koll‎ > ‎Styret IL Koll‎ > ‎

Styremøte 17. november 2014


Tilstede:

Kjetil Aare Haugland (leder)

Ruth Lindefjeld (nestleder)

Niels Aakvaag (kasserer)

Morten Biong Nielsen (styremedlem, ansvar Nordmarkstraveren)

Tove Jørstad (styremedlem, fotball)

Thor Gjesdal (styremedlem, friidrett)

Beate Krane (styremedlem, volleyball)

Øyvind Bånerud (styremedlem, ski)

Johan Lunde (vara, orientering)

Espen Messel (vara, orientering)

Forfall: Arne Tesli (styremedlem, orientering)

 

 

1. Gjennomgang økonomisk situasjon

Vi har vedtatt at vi skal ha kvartalsvis gjennomgang av resultatene per gruppe.

Alle gruppene rapporterer at de er på budsjett. Rapportering per 30.9 er levert av friidrett og fotball. Volleyball har levert tall per 12. november. Ski og orientering fører eget regnskap, men rapporterer å være på budsjett. Den nye regnskapsføreren melder at det kan være en utfordring dersom gruppene rapporterer arbeidsgiveravgift direkte.  Kasserer undersøker hvilke av gruppene som er pliktige til å betale arbeidsgiveravgift, for å finne ut om dette i dag kan være en utfordring for Koll.

 

2. Hallen på NIH stenger - hvordan skaffe alternativ treningstid?

Fra 1. april er noen saler stengt, fra 1. juni alle salene. Stengt til august 2017.

 

Hovedstyret har vært i kontakt med en del haller i nærområdet foreløpig uten hell.

Hver gruppe sender en mail til nestlederen med ønsker om hva de trenger fra neste sommeren. Ut i fra de ønskene tar nestleder kontakt med Oslo Idrettskrets som fordeler treningstid i de kommunale idrettshallene, og eventuelt skoler som fordelere treningstid i gymsal selv.

 

3. Status anlegg fra gruppene

Ski: Det har skjedd mye. Det blir lys både til Kollkloppen og til Kollhytta. Kommunen betaler lys til Kollkloppen, Koll finansierer opp mot Kollhytta. I tillegg går arbeidet med å planlegge lysløype fra Grinda til Sognsvann videre. Høringsprosessen har startet med høringsfrist 28.11. Styret behandlet og ga sin tilslutning til utkast til høringssvar fra Skigruppa. Skigruppa foreslo trasé fra

 

Kollbanen og til den planlagte lysløypa.

Skigruppa går videre med å undersøke mulighet for snøkanon, og med å skaffe finansiering for ny belysning i hoppbakken og lysløypa

 

Fotball: Det foreslåtte området er ikke regulert til sportsanlegg og har derfor ikke blitt prioritet.  Har ikke kommet i gang med å forsøke å få til omregulering.

 

O-gruppa: holder på med å lage et kart fra Ullevål stadion til Svartkulp.

 

4. Nordmarkstravern 2014

Nordmarkstravern hadde i 2014 NOK 345.883,11 i overskudd. Styret vedtok at NOK 340 000 av overskuddet overføres til hovedlaget som fordeler pengene til undergruppene med 90 % til ski og 10 % til friidrett.

 

5. Kollhytta

1)  Det eksisterer for tiden ikke en tinglyst leieavtale. Morten undersøker om det eksiterer leieavtale, og undersøker deretter med bymiljøetaten hvordan bruksretten og eventuell leieavtale kan formaliseres. (Denne saken legges ikke ut på nett)

 

2) O-gruppa bruker hytta hver torsdag, og ønsker en enda bedre utnyttelse av Kollhytta som klubblokale.

O-gruppa tar ansvar for å foreslå hvordan det kan ryddes opp i Kollhytta og for å  undersøke om det er mulig å få bygd en todelt frittstående utebod som kan benyttes av barnehagen og O-gruppa.

 

3) Barnehagen betaler 55.000 i året med mulighet for justering etter konsumprisindeksen.

Kassereren oppdaterer  kontrakten-  med barnehagen for å klargjøre at leien av barnehagen gjelder for 0800-1600.

Morten informerer barnehagen om dette.

 

4) Arbeidet med å lyssette strekningen fra Minister Ditlefs veid til Kollhytta starter uke 48 elle 49. Morten informerer barnehagen om hva som skjer fremover i forbindelse med utbygging.

 

5) Det har vært en del klager i det siste om at hytta har vært skitten/ikke har blitt vasket godt etter bruk. Informasjonen som gis når hytta leies ut blir strammet opp. Morten har kjøpt inn vaskebøtte, klut, langkost, vaskemiddel og skriver IL KOLL på det, og lager et oppslag på døren med generell instruks for bruk av hytta.

 

6. Strategi

Hovedstyret gikk gjennom ambisjonene forbedringsområder fra i fjor, og ga etter noen små justeringer sin tilslutning til disse. Styret gikk videre gjennom en del ideer og til mulige aktiviteter for å levere på forbedringsområdene, og vil i neste styremøte beslutte om hovedstyret skal ta tak i noen av disse.

 

1. Ambisjoner:

* Koll skal primært være en klubb for alle i nærmiljøet.

* Vi ønsker å ha høy kvalitet i treningsarbeidet

* Vi ønsker å øke medlemsmassen noe (5-10%) de neste tre årene.

* Ski og Volleyball ønsker å gi et tilbud for alle aldersgrupper. Fotball og friidrett ønsker å være rekrutteringsklubb og primært gi tilbud til barn (fotball) eller barn og ungdom (friidrett). Fotball har som ambisjon å bli klassifisert som kvalitetsklubb. Orientering skal være en familieklubb.

 

2. Forbedringsområder:

a) Profilere Koll enda bedre i nærmiljøet

b) Bli mer profesjonelle i arbeidet med å rekruttere i) nye unge Kollmedlemmer og ii) nye foreldre som kan drive Koll

c) Forbedre anleggssituasjonen

d) Strømlinjeforme administrasjonen av Koll

 

 3. Ideer til aktiviteter for å levere på forbedringsområdene:

a) Profilering

* Rekruttere markedsføringsanvarlig inn i neste hovedstyre

* Lage markedsførings/profileringsplan

* Lage brosjyre

* Forbedre nettside

*Oppmennene kan sende ut en mail til medlemmene med informasjon om de andre gruppene.

*'Like' og del på facebook.

*Øyvind Bånerud har hatt kontakt med et firma som har designet en lue som kan leveres til alle i hver gruppe. Han tar igjen kontakt for å høre om prisen til dersom vi bestiller 2000

 

 

 b)

i) Rekruttering av barn

* Sette i gang helårstilbud til små barn (fra fem år)- samarbeid mellom ski, orientering og friidrett

*) Bruke foreldre til 5-6 åringer som også har eldre barn i Koll aktivt til å rekruttere i  

 ii) Rekruttering av voksne

*) Oppmenn etc. kan forsøke å bli enda mer aktive med å ta imot nye foreldre når de møter opp på trening

*) Mer skriftlig kommunikasjon til nye foreldre om Koll

*) Andre grupper kan ta etter ideen fra ski med integreringsansvarlig

*) Videreutvikle og øke profileringen av treningstilbud til foreldre

 

c) Anleggsituasjonen

Egen diskusjon i møtet

 

 e) Strømlinjeforme driften

* Lære av andre klubber

* Forbedre/forenkle prosesser for medlemsadministrasjon

* Samle og videreformidle ideer mellom grupper

* Undersøke om det er områder hvor vi kan standardisere/gjenbruke mellom grupper.

 

Neste styremøte er satt til mandag 12. Januar kl 19.00.
Comments