Hovedside‎ > ‎Om IL Koll‎ > ‎Styret IL Koll‎ > ‎

Referat fra styremøte i Koll 7. mars 2012

Til stede: Fredrik, Morten, Brit, Hans Olav, Arne, Camilla (fotball), Camilla (friidrett), Idar.
 1. Fredrik orienterte om tallene som er rapportert inn til Idrettsregistreringen. Denne konkluderes nå som gjennomført.
 2. Årsmøte blir lagt til onsdag 2.mai.  Fredrik la frem utkast til innholdsfortegnelse på årsberetning.  Gruppenes bidrag må være Fredrik i hende senest onsdag 11. april. Innebandy skal rapportere sin aktivitet som egen gruppe. Ønsker også ett avsnitt om media dekning.
 3. Foreløpig årsregnskap for 2011 ble fremlagt.  Følgende kommentarer ble gitt
  • Generelt – postene brukt i hovedlaget må sjekkes opp i mot NIF sitt forslag til kontoplan.  Gruppene må samkjøres med hensyn på bruk av de ulike postene kommende sesong.
  • Fotball – viser ett lite underskudd, dette skyldes at innebandy gruppen har kjøpt inn drakter uten finansiering. De ser på løsning for dette.
  • Volleyball – viser ett underskudd. Volleyball ville komme tilbake med kommentar når de får sammenlignet postene brukt i hovedlaget mot gruppens poster. Dette vil tære på gruppens beholdning som er relativt god.
  • Fridrett – Regnskap i balanse, ingen kommentarer. 
  • Ski – viser overskudd, men dette skyldes endring i periodisering av inntekter.
  • Orientering – viser et lite overskudd, ingen kommentar.
  • Hovedlaget – viser ett lite overskudd. 
  • Nordmarkstraver'n bør inn som egen gruppe i regnskapet da denne er en vesentlig del av dette.  
  • Møte med revisorer og gruppekasserere  må gjøres i god tid før årsmøtet som skal godkjenne regnskapet.
 4. Årets kolling – gruppene kom med forslag om årets kolling. Styret var omforent om valget av  årets kolling.  Vedkommende vil få overrakt utmerkelsen ved første passende anledning.
 5. Valgkomite og revisorer.  Må ihht ny lovnorm (se under) være noen som ikke sitter i styret.  Det er også ønskelig med en som er ansvarlig for medlemsregistrene.
 6. Orienteringssaker
  • NIF har utgitt ny lovform, hovedsakling for å at det skal bli mulighet for større innsyn i idrettslagenes regnskaper. Klubben ser ingen problem med dette.
  • Faktura for medlemskontingent 2012 sendes ut 8.mars.
  • Søknad om tilskudd fra Oslo kommune er gjennomført i tide.
 7. Agenda punkt 7 og 8 utsettes til neste møte.
  • > 7. Nye regnskapsrutiner i forb med lønn, skatt og arb giveravgift (O)
  • > 8. gjennomgang av bankkonti (O)
Neste styremøte holdes 16.april kl 20.00, budsjett og årsrapport er tema.

Referent: Idar
Comments