Nyheter‎ > ‎

Innkalling til årsmøte i IL Koll 6. mai

lagt inn 10. apr. 2013, 18:22 av Fredrik Wulfsberg
Til medlemmene i Idrettslaget Koll

Årsmøtet avholdes i Kollhytta kl 19.00.  Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 22. april. Sakene kan sendes post@koll.no. Fullstendig sakliste med alle sakspapirer sendes legges ut på www.koll.no/home/aarsmoeter en uke før årsmøtet. 

Valgbarhet 
 
I Kolls lov heter det: 

§ 5 KJØNNSFORDELING

(1)  Ved valg/oppnevning av representanter til årsmøte/ting, samt medlemmer til styre, råd og utvalg mv. i idrettslaget skal det velges personer fra begge kjønn.
(2)  Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at det skal være minst to representanter fra hvert kjønn der det velges eller oppnevnes mer enn 3 personer.  Der det velges eller oppnevnes 3 personer eller færre skal begge kjønn være representert.  Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen. 
(3)  Idrettskretsen kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen.
(4)  Idrettsstyret kan gi forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og konsekvensene av manglende oppfyllelse av bestemmelsen.[5] 

§ 6 GENERELLE REGLER OM STEMMERETT, VALGBARHET, FORSLAGSRETT M.V.

(1)  For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene.[6]   Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. 
(2)  En arbeidstaker i et idrettslag har ikke stemmerett på idrettslagets ordinære eller ekstraordinære årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget. 
(3)  En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget: medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor. 
(4)  En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse. 
(5)  Engasjert revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde. 
(6)  Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i idrettslaget.
(7)  Med forslagsrett menes retten for medlem til å fremme forslag til idrettslagets årsmøte og til å fremme forslag under årsmøtet.

Velkommen til årsmøte.
Med vennlig hilsen
styret
Comments